AAA
KOLEKCJA

Rafał Bujnowski

tytuł pracy
Bracia Kaczyńscy
Olej na płótnie
35x65 cm
2006
 
Zakup dzieła do Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1974 urodzony w Wadowicach
1993-1995 studia na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej
1995-2000 studia na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
1995-2001 współzałożyciel i członek grupy Ładnie
1998-2001 założyciel i kurator Galerii Otwartej w Krakowie
2004 pobyt studyjny w Art in General w Nowym Jorku
2004 pobyt studyjny w Zug w Szwajcarii
2005 laureat międzynarodowej nagrody artystycznej Europas Zukunft
Mieszka w Krakowie.

Rafał Bujnowski to jeden z najbardziej radykalnych i inteligentnych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest błyskotliwym połączeniem dwóch, z pozoru odległych, dyscyplin artystycznych - malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego - obrazów, wideo, obiektów czy akcji - są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, dzieł sztuki i obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy Rafała to w pełni świadome malarstwo konceptualne - przedmioty ujawniające i zmieniające sens w zależności od otoczenia w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki, ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji. Niewątpliwy i nieprzeciętny talent plastyczny artysty sprawia zarazem, że jego prace są również traktowane jako "samobieżne dzieła malarskie", wyjątkowo dobre obrazy.  


W swoich pracach z początku lat 2000. Rafał Buj­now­ski stosował często metodę mul­tiplikacji, nawiązując nie tylko do zjawiska rap­tow­nego przy­rostu dóbr kon­sump­cyj­nych w przechodzącej transformację ustrojową Polsce, ale także do awan­gar­dowego, produk­tywistycz­nego mitu artysty społecznie użytecznego. Buj­now­ski pracował inten­syw­nie nad ideą powielenia w malar­stwie również w sensie czysto warsz­tatowym: jak namalować iden­tycz­nie dwa razy tą samą rzecz? Obrazy z serii “Bliżniaki” (2003) prezentują paradok­salne odwrócenie per­spek­tywy – moder­nistyczna idea produk­cji seryj­nej odnaj­duje tu swój “naturalny” precedens. Bliźniaki wyglądają niemal iden­tycz­nie, zaś malarz znaj­duje tym samym usprawiedliwienie dla rozwinięcia swojej mechanistycz­nej metody, zgod­nie z którą idealny obraz to taki, który da się powtórzyć jesz­cze raz. Kluczem do osiągnięcia suk­cesu jest zaś reduk­cja, uprosz­czenie i stan­daryzacja poszczególnych elementów. W 2006 roku seria “Bliźniaków” zyskała nie­spodziewane rozwinięcie w bar­dziej politycz­nym kierunku. Artysta namalował por­tret braci Kaczyńskich – jako bliźniaków, ale zarazem braci, którzy w tym właśnie czasie przejęli pełnie władzy w państwie. zamknij